სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში - აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

ზუგდიდიფოთიმარტვილიხობიწალენჯიხაჩხოროწყუაბაშასენაკიმესტიარეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021სამოქმედო გეგმაანგარიშები

სამართლებრივი აქტები

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 15 მარტის სხდომის ოქმი №2

✔ 2018 წლის 15 მარტის სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის ოქმი №1

✔ 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 26 დეკემბრის სხდომის ოქმი №9

✔ 2017 წლის 26 დეკემბრის სხდომის ოქმი №9-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს სხდომის ოქმი №8

✔ 2017 წლის 8 აგვისტოს სხდომის ოქმი №8-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 25 ივლისის სხდომის ოქმი №7

✔ 2017 წლის 25 ივლისის სხდომის ოქმი №7-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 14 ივლისის სხდომის ოქმი №6

✔ 2017 წლის 14 ივლისის სხდომის ოქმი №6-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 07 ივლისის სხდომის ოქმი №5

✔ 2017 წლის 07 ივლისის სხდომის ოქმი №5-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი №4

✔ 2017 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი №4-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 9 ივნისის სხდომის ოქმი №3

✔ 2017 წლის 9 ივნისის სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის ოქმი №2

✔ 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის ოქმი №1

✔ 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი 1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში

✔ დანართი 1 თემი აბაშა  ✔ დანართი 2 თემი ზუგდიდი  ✔ დანართი 3 თემი მარტვილი ✔ დანართი 4 თემი მესტია  ✔ დანართი 5 თემი სენაკი  ✔ დანართი 6 თემი ჩხოროწყუ ✔ დანართი 7 თემი წალენჯიხა  ✔ დანართი 8 თემი ხობი  ✔ დანართი 9 ქალაქი ფოთი  ✔ დანართი 10 ქალაქი ზუგდიდი 

►აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის ოქმი

►აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტბსა და ქალაქ ზუგდიდსა და ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან–გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულ ის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ


საჯარო რეესტრის წარმოების წესის შესახებ ინსტრუქციისა და საჯარო რეესტრის ფორმის დამტკიცების თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა სამსახურებრივი უფლებამოსილებების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლება–მოვალეობებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ


სამეგრელო –ზემო სვანეთში 2014 წელს საერთაშორისო ბიზნესფორუმის ჩატარების თაობაზე


,,აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 2014 წლის 14 იანვრის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


,,სამეგრელო–ზემო სვანეთში 2014 წელს საერთაშორისო ბიზნესფორუმის ჩატარების თაობაზე“ სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 2014 წლის 4 აპრილის N124 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


,,სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლება–მოვალეობებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 2014 წლის 28 თებერვლის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით სოციალური ჭრებით არაკომერციული მიზნით მოსახლეობაზე გასაცემი I ხარისხის ხეზე მოთხოვნილი რესურსის დასაბუთებულობის შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ.


სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო კომისიის შექმნისა და სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო კომისიის შექმნისა და სალიკვიდაციო  ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

ლაივ კამერაInvest in Samegrelo - Zemo Svanetiპროექტები

პროექტ–დაიჯესტი

ფოტო გალერეა

რეგიონის რუკა

რეგიონული რუკა

სიახლეების კალენდარი

< December 2018 >
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17
181920212223
24252627282930
31      

ბანერები

საქართველოს პრეზიდენტისაქართველოს პარლამენტისაქართველოს მთავრობარეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო